Vilkår og betingelser
Her kan du læse Dalle Valle & Cafe A’s politik for behandling af personoplysninger, indsamlet via vores hjemmeside og app. Privacy Policy på denne side er gældende for hhv. Dalle Valle Appen i App Store & Play Store samt Cafe A Appen i App Store & Play Store.

Brug
Oplysningerne sætter os bl.a. i stand til at se, hvilke dele af vores hjemmeside og app du har besøgt, hvornår det er sket og evt. hvilken browser du har brugt. Denne viden bruger vi til at afvikle driften af vores hjemmeside og app samt til bedre at sætte os i stand til at betjene vores kunder, hjemmesidebrugere og app-brugere. Herudover bruger vi oplysningerne til de specifikke formål, der er omtalt på hjemmesiden og i app’en. Deltager du f.eks. i en konkurrence, bruger vi oplysningerne til at afvikle konkurrencen, ansøger du om et job hos Dalle Valle, bruger vi oplysningerne som led i ansøgningsprocessen osv.

Videregivelse
Dalle Valle og Cafe A er dataansvarlig for personoplysninger, indsamlet af os på hjemmesiden og i app’en. Hvis det er nødvendigt, f.eks. pga. lovgivningen eller for at opfylde det formål oplysningerne er afgivet til, kan vi videregive personoplysninger til andre under iagttagelse af persondatalovens regler herom. Ansøger du f.eks. via vores hjemmeside om et job hos os, kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til et rekrutteringsfirma.

Børn og unge
Vi ønsker ikke at indsamle eller bruge personoplysninger om børn og unge under 15 år uden forældresamtykke. Det kan dog være vanskeligt for os at kende brugernes alder, og vi opfordrer derfor forældre til løbende at følge med i deres børn og unges internetaktiviteter.

Cookies
“Cookies” er oplysninger, der overføres fra vores hjemmeside til din computer, og som får hjemmesiden til at huske din computer, næste gang du besøger os. Vi benytter cookies for at lette din brug af hjemmesiden, administrere vores aktiviteter såsom konkurrencer og til at registrere dine bestillinger mv. via hjemmesiden – evt. via en sammenkobling med dine øvrige personoplysninger. I din web-browser kan du bestemme, at du ikke ønsker at modtage en cookie eller at få besked, når du modtager en cookie.

Opbevaringsperiode
Dalle Valle opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, oplysningerne er indsamlet til og evt. en kortere periode herefter i overensstemmelse med persondataloven. Herefter sletter vi personoplysningerne.

Fortrolighed
Vi bestræber os på altid at have et højt sikkerhedsniveau og sikre, at dine personoplysninger holdes fortroligt og ikke misbruges.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider – f.eks. fra vores franchisetagere og andre samarbejdspartnere. Benytter du et sådant link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

Indsigt
Du har mulighed for indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, formålet hermed og kategoriseringen heraf samt ofte også oplysningernes oprindelse. Ønsker du indsigt i eller at få ændret/slettet oplysningerne om dig, beder vi dig kontakte os på adressen nedenfor.

Kontakt os om personoplysninger:
DV Administraion ApS
Dalle Valle
Brunellevej 28
2630 Taastrup

 

BASIR ApS
Dalle Valle
Brunellevej 28
2630 Taastrup

 

Fanatik ApS
Cafe A
Brunellevej 28
2630 Taastrup

 

 

 

Terms and Conditions
Here you can read Dalle Valle & Cafe A’s policy for the processing of personal data, collected via our website and app. Privacy Policy on this page applies to Dalle Valle App in the App Store & Play Store and Cafe A App in the App Store & Play Store.

Use
The information puts us i.a. able to see which parts of our website and app you have visited, when it happened and possibly. which browser you have used. We use this knowledge to run the operation of our website and app as well as to better enable us to serve our customers, website users and app users. In addition, we use the information for the specific purposes mentioned on the website and in the app. Do you participate, for example. in a competition, we use the information to run the competition, do you apply for a job at Dalle Valle, do we use the information as part of the application process, etc.

Disclosure
Dalle Valle and Cafe A is the data controller for personal information, collected by us on the website and in the app. If necessary, e.g. due to the legislation or to fulfill the purpose for which the information was provided, we may pass on personal information to others in compliance with the rules of the Personal Data Act. Are you applying for e.g. via our website about a job with us, it may be necessary to pass on your personal information to a recruitment company.

Children and teenagers
We do not want to collect or use personal information about children and young people under the age of 15 without parental consent. However, it can be difficult for us to know the age of the users, and we therefore encourage parents to keep up with their children and young people’s internet activities on an ongoing basis.

Cookies
“Cookies” are information that is transferred from our website to your computer and which causes the website to remember your computer the next time you visit us. We use cookies to facilitate your use of the website, manage our activities such as competitions and to register your orders, etc. via the website – possibly. via an interconnection with your other personal information. In your web browser you can decide that you do not want to receive a cookie or to be notified when you receive a cookie.

Storage period
Dalle Valle stores your personal information for as long as it is necessary to fulfill the purpose for which the information was collected and possibly a shorter period thereafter in accordance with the Personal Data Act. We then delete the personal information.

Confidentiality
We strive to always have a high level of security and ensure that your personal information is kept confidential and not misused.

Links to other websites
Our website may link to other websites – e.g. from our franchisees and other business partners. If you use such a link, you leave our website and are then subject to other conditions and personal data policies for which we are not responsible.

Insight
You have the opportunity to gain insight into the personal information we have registered about you, its purpose and the categorization thereof, and often also the origin of the information. If you want insight into or to have the information about you changed / deleted, we ask you to contact us at the address below.

Contact us for personal information:
DV Administraion ApS
Dalle Valle
Brunellevej 28
2630 Taastrup

 

BASIR ApS
Dalle Valle
Brunellevej 28
2630 Taastrup

 

Fanatik ApS
Cafe A
Brunellevej 28
2630 Taastrup

Privacy Policy